Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) jest Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11 lok. 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461761, NIP 525-255-57-63, REGON 146671333 o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 PLN
(dalej jako „Administrator”), która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Administratorem, w szczególności
z powołanym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@agrescapital.pl.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 1. Podstawowe definicje

Administrator Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy
ul. Mazowieckiej 11 lok. 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461761, NIP 525-255-57-63, REGON 146671333 o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 PLN
.

Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane
na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić spersonalizowaną
dla Użytkownika stronę internetową. Cookies są częścią protokołu HTTP używanego do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką i składają się z klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna skasować plik „cookie”. Administrator nie ustawia Cookies w sposób powodujący ich inną obsługę niż typowe przewidziane działanie w przeglądarkach internetowych.

Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – strona internetowa lub aplikacja, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie agrescapital.pl i jej subdomenach.

udostępniane firmom usługowym, sklepom internetowym i innym podmiotom widżety z różną zawartością, w tym ale nie wyłącznie oferty firm usługowych i sklepów internetowych, porównania cen usług w firmach usługowych i w sklepach internetowych, informacje o opiniach o firmach usługowych, usługach, produktach i sklepach, emitowane na stronach tych firm usługowych, sklepów internetowych
i innych podmiotów.

RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Ustawa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.)

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Serwisu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Ogólne informacje

 1. Użytkownik Serwisu podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże konieczne do skutecznego skorzystania z formularza kontaktowego: agrescapital.pl/kontakt.

 2. Korzystając z Serwisu oraz kierując do nas korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną, akceptują Państwo postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. W takim wypadku prosimy o kontakt bezpośrednio z Administratorem.

 4. W związku z prowadzoną działalnością, w zakresie w jakim jest to niezbędne dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

 • podmiotom świadczącym usługi księgowe,

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 • firmie ubezpieczeniowej, w przypadku konieczności naprawienia szkody,

 • podmiotom odpowiedzialnym za obsługę sprzętu i systemów informatycznych,

 • podmiotom współpracującym z Administratorem (Partnerom w rozumieniu Regulaminu dostępnego w Serwisie),

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),

 • innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, innym wykonawcom żądającym wglądu do dokumentacji postępowania, organom kontrolującym.

 1. Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu możemy zostać zobowiązani do przekazania pozyskanych danych osobowych także innym podmiotom.

 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 3. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.

 4. Dane osobowe nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 4 pkt 9 RODO.

 1. Sposoby gromadzenia danych osobowych

 1. Administrator gromadzi dane osobowe między innymi:

 • na podstawie zawartych umów, podczas kontaktu telefonicznego, listownego, mailowego i innych form komunikacji,

 • podczas wypełniania (osobistego lub przez nas) wszelkiej innej dokumentacji,

 • z publicznie dostępnych źródeł lub od osób trzecich, gdy zachodzi konieczność weryfikacji pozyskanych na temat Użytkownika informacji.

 1. Serwis gromadzi informacje o hasłach według których Użytkownik wyszukuje informacje w Serwisie, wejściach Użytkownika, jego przechodzeniu pomiędzy stronami, przechodzeniu do ofert firm usługowych, sklepów internetowych i innych podmiotów oraz witryn, do których linki są umieszczone w Serwisie.

 2. Serwis gromadzi informacje techniczne dotyczące korzystania z serwisu: ilość odsłon, wizyt, unikalnych użytkowników, adresy IP komputerów, wykorzystywane przeglądarki www, rozdzielczości ekranu, ilości kolorów ekranu, adresy z których wystąpiło wejście do Serwisu, długość korzystania
  z serwisu, region świata, państwo, województwo, miasto i inne.

 3. Serwis gromadzi informację o danych Użytkownika umożliwiających zidentyfikowanie go,
  tylko wtedy gdy korzysta on z możliwości wyrażania opinii w Serwisie.

 4. Gromadzone informacje wykorzystywane są do zbiorczych analiz i interpretowane w sposób grupowy, uniemożliwiający przypisanie informacji do konkretnego Użytkownika. Informacje te są wykorzystywane do emisji indywidualnie kierowanych do Użytkownika kreacji reklamowych.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia zgromadzonych informacji publicznie
  lub podmiotom trzecim, gdy prawo tego nakazuje.

 1. Podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Pozyskane dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną
  lub w celu podjęcia niezbędnych działań weryfikacyjnych i rejestracyjnych przed zawarciem umowy. W tym zakresie wykorzystujemy dane osobowe do kontaktowania się z Użytkownikiem drogą telefoniczną, elektroniczną, listowną do przedstawienia oferty.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy jeśli jest to niezbędne do realizacji słusznych interesów Administratora, w szczególności dla administracji i zarządzania naszą działalnością.

 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy także w celu wypełnienia zobowiązań prawnych,
  którym podlegamy.

 4. Pozyskane dane osobowe przetwarzamy również do celów podatkowych i rachunkowych.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Gromadzone przez Administratora dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

 1. świadczenia usług lub wykonywania umów na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 2. kontaktu telefonicznego lub innego w związku ze świadczeniem usług (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 3. tworzenie statystycznych zestawień dotyczących wykorzystywania Serwisu,

 4. marketingowych Serwisu i podmiotów trzecich oraz w celu przesyłania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.),

 5. realizacji programów i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 6. wystawienia faktury i realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających
  z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 7. prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 8. przechowywania nieopłaconych zadań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 9. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

 10. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 11. archiwalnych i dowodowych, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 12. prowadzenia monitoringu w przypadku osobistego wstępu na teren biur Agres Capital Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku w formie monitoringu wizyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 13. zbierania danych osobowych w związku z działalnością Administratora oraz w innych celach,
  np. zawierania i utrzymywania kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte
  o prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Państwa dane osobowe do czasu ustania celu ich przetwarzania (w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu lub wykonywaniem usługi np. obsługa reklamacji) lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych może być kontynuowane jeśli wymagają tego przepisy prawa.

 2. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych w celu realizacji łączącej umowy (termin liczony od końca roku, w którym zrealizowana została umowa), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy też ustalenia, ochrony
  i dochodzenia roszczeń oraz w celach związanych z uzasadnionym interesem Administratora.

 1. Formularz kontaktowy

 1. Skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego
  pod adresem agrescapital.pl/kontakt wymaga wskazania przez Użytkownika: e-mail i telefonu.

 2. W szczegółowej części formularza kontaktowego Użytkownik formułuje wiadomość / pytanie do Administratora w sposób precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych

 3. Wypełnienie formularza kontaktowego ma na celu w szczególności przekazanie Administratorowi podstawowych informacji dotyczących konkretnej sprawy, czy uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania formularza kontaktowego nie rodzi po stronie Użytkownika ani Administratora żadnych zobowiązań finansowych lub zobowiązań innego rodzaju.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe podane w formularzu kontaktowym w szczególności w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie.

 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 o ochronie danych osobowych
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

 1. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Korzystający z Serwisu ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO,

 • sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO,

 • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO,

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO,

 • sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,

 • przenoszenia swoich danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych przypadkach Administrator może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia, gdy jest to konieczne.

 2. W niektórych przypadkach Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu wniesionego wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności gdy istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

POLITYKA COOKIES

  1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, będące plikami zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie, itp.), gromadzone są dane związane z korzystaniem z Serwisu w celu usprawnienia funkcjonalności serwisu oraz oferowanych usług. Pliki cookies nie zawierają danych dotyczących tożsamości osoby, która przegląda stronę agrescapital.pl, natomiast pozwalają rozpoznać urządzenie,
   z którego korzysta.

  2. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje o sposobie korzystania z Serwisu, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o aktywności na platformie.

  3. Pliki cookies zawierają w szczególności nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  4. Wyróżniamy dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”:

 1. pliki sesyjne (session cookies) pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

 2. stałe pliki (persistent cookies) pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

  1. Pliki cookies, używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
   oraz dostosowywaniem i optymalizowaniem Serwisu na potrzeby Użytkownika, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Umożliwiają także prowadzenie statystyk (z pomocą Google Analytics), a także zapewniają utrzymanie stanu zalogowania danego Użytkownika w Serwisie. Umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące z punktu widzenia Użytkownika
   a jednocześnie wartościowsze dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).

  2. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione,
   aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
   bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  3. Jeżeli Użytkownik nie wyraża chęci przetrzymywania plików cookies należy samodzielnie zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Większość przeglądarek domyślnie ma włączone „ciasteczka”.
   W indywidualnych ustawieniach po wyłączeniu ich mechanizmu z przeglądarki internetowej przestaną
   one funkcjonować i nie będą dostępne dla serwisu.

  4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać
   za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą
   zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
   w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
   w Serwisie.

  6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu
   w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików cookies pochodzących
   z serwisów zewnętrznych.

Powyższa treść ma charakter informacyjny i nie wymaga od Użytkownika pisemnego zatwierdzenia
w celu wyrażenia zgody na powyższe.